Νέα και ανακοινώσεις

7 Απριλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ:                  150/2020 Προς: Eurofast Audit Ορκωτοί ελεγκτές-σύμβουλοι επιχειρήσεων AE ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΑΘΗΝΑ 11523 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 13/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές […]
6 Απριλίου, 2020

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Προς: -ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Μοναστηρίου 153, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εφημερίδα Θέμα της Χαλκιδικής Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑΤηλ. 2373065335 Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, […]
6 Απριλίου, 2020

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
6 Απριλίου, 2020

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

  Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ […]