Νέα και ανακοινώσεις

13 Μαΐου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
11 Μαΐου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
8 Μαΐου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13 Απριλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: -ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ 2375020222 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 16/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]