Νέα και ανακοινώσεις

3 Ιουνίου, 2020

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
3 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

ΠΡΟΣ ΓΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 21/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
25 Μαΐου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος Μαλλίνης Ιωάννης
21 Μαΐου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη 546 27 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 19/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]