Νέα και ανακοινώσεις

15 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: Μπότος Γεώργιος Υδραυλικές εγκαταστάσεις Συκιά Χαλκδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 25/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
15 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΒΑΣΙΣ ΑΕΕ, Λογισμικές Εφαρμογές Λ. Μεσογείου Αθήνα Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 23/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
9 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
9 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: ΔΗΜΑΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΕΡΙΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Γιαννιτσών 73 54627 θεσσαλονίκη Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 22/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]