Νέα και ανακοινώσεις

30 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ΣΕΡΧΑΝ ΣΑΝΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2375072233 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 32/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
30 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς: ΡΕΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – OMEGA PEST CONTROL ΥΠ. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ/ΑΥΤΟΜ. ΣΥΣΤ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 31/2020 Απόφαση Προέδρου […]
30 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ&ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΗΜ.ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ&ΥΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 57013 ΤΗΛ 2310685200 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 30/2020 Απόφαση Προέδρου […]
25 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]