Νέα και ανακοινώσεις

25 Αυγούστου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]
30 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς:ΚΑΖΑΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥΝ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 41/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
29 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Προς: Αρεπαντής Κωνσταντίνος Χωματουργικές Εργασίες Συκιά Χαλκιδικής 63072 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 40/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
27 Ιουλίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς:ΚΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Μαρμαράς Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 39/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη […]