Νέα και ανακοινώσεις

9 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρθ.Πρωτ: 599/2020 Έχοντας υπόψη:Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
9 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρθ.Πρωτ: 598/2020 Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ […]
9 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρθ.Πρωτ: 597/2020 Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ […]
21 Οκτωβρίου, 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019