Νέα και ανακοινώσεις

16 Νοεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                  616/2020 Προς: ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 54/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
16 Νοεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:                  615/2020   Προς: ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 53/2020 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
10 Νοεμβρίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

9 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρθ.Πρωτ: 600/2020 Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ […]