Νέα και ανακοινώσεις

1 Μαρτίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 72/2021 Ημερ/νια: 1/3/2021 Προς:ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΣύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΠαλαιοχώρι Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 4/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
1 Μαρτίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 71/2021 Ημερ/νια: 1/3/2021 Προς:ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 3/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. […]
26 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]
26 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]