Νέα και ανακοινώσεις

24 Μαρτίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]
22 Μαρτίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και […]
17 Μαρτίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Αρθ.Πρωτ: 94/2021 Προς: Eurofast Audit Ορκωτοί ελεγκτές-σύμβουλοι επιχειρήσεων AE ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΑΘΗΝΑ 11523 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 9/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου […]
16 Μαρτίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Συκιά 16-03-2021Αρ. Πρωτ. 89 Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ σύμφωνα με την υπ αριθμόν 16/2021 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι την Δευτέρα 29 Μαρτίου […]