Νέα και ανακοινώσεις

1 Απριλίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:135/2021 Προς:ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΝ.ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣEMAIL: kkofteros@yahoo.gr Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 14/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη […]
1 Απριλίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ: 134/2021 Προς:AKRIMAN EE ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣΒΟΣΠΟΡΟΥ 6 ΤΚ. 55534ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 13/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις […]
24 Μαρτίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]
24 Μαρτίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ […]