Νέα και ανακοινώσεις

13 Μαΐου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:239/2021 Προς:ΥΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ4ο ΧΛΜ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 20/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. […]
7 Μαΐου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           
6 Μαΐου, 2021

πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]
5 Μαΐου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη : Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ […]