Νέα και ανακοινώσεις

14 Μαΐου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]
13 Μαΐου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Αρθ.Πρωτ: 238/2021 Προς: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ελαιοχρωματισμοί-Γυψοσανίδες Συκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 22/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
13 Μαΐου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ:239/2021 Προς:ΥΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ4ο ΧΛΜ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 20/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. […]
7 Μαΐου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ