Νέα και ανακοινώσεις

19 Μαΐου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ63072 ΤΗΛ.2375041906/ ΣΥΚΙΑ 19/5/2021 ΑΡ/ΠΡΩΤ: 271/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
18 Μαΐου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ: 265/2021 Προς:-Άγγελος Δ. Λίξας,ηλιακά θερμοσίφωνα-πλακάκιαΜπάρα Παρ. Συκιάς Χαλκιδικήςτηλ: 2375041087 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 25/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική […]
18 Μαΐου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:1) το άρθρο 3 του ΠΔ 270/812) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/193) την […]
17 Μαΐου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]