Νέα και ανακοινώσεις

27 Μαΐου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Το […]
25 Μαΐου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς:Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 63072 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 32/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
21 Μαΐου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ: 286/2021 Προς:ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΕΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ 22Α ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 17343 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 31/2021 Απόφαση Προέδρου του […]
21 Μαΐου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Αρθ.Πρωτ: 284/2021 Προς:BAUGRES A.E.ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Τ.Κ. 56224 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 30/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις […]