Νέα και ανακοινώσεις

5 Ιουνίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

ΠΡΟΣ O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη 546 27 Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 35/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης […]
5 Ιουνίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας

Προς:Κουτίκοβα ΠαυλίναΧονδρικό εμπόριο ΑπορρυπαντικώνΧαρτικών Είδη Οικιακής ΧρήσηςΣυκιά Χαλκιδικής Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 34/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου […]
2 Ιουνίου, 2021

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας

Προς:ΖΑΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 33/2021 Απόφαση Προέδρου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε […]
1 Ιουνίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). […]