ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
3 Σεπτεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15 Σεπτεμβρίου, 2021

Προς:
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΣΑΡΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ημερ/νια: 15/9/2021
Αρθ.Πρωτ: 515/2021
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,
Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια γυψοσανίδων και των λοιπών παρελκόμενων υλικών, οι οποίες θα τοποθετηθούν και θα καλύψουν κτηριακές ανάγκες στο κάμπινγκ Πλατανίτσι:
72 τμχ γυψοσανίδα διάστασης 2,4μ
25 τμχ στρωτήρες διάστασης 75x40x3m
25 τμχ ορθοστάτες διάστασης 75x50x3m
Βίδα ΤΝ 25 ΑΜFIL γυψοσανίδας 5 κουτιά
4 τμχ στόκος 25kg
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 6 ημερών (μέχρι τη Δευτέρα 20/9/2021) και ώρα 13:00 μ.μ.:
• Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

            

Comments are closed.