Τιμοκατάλογος 2024

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 
 29/4/24 – 30/9/24
Διανυκτέρευση ενηλίκου8,00
Διανυκτέρευση παιδιού (6-12)3,00
Διανυκτέρευση παιδιού κάτω των 6Δωρεάν
Τροχόσπιτο10,00
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο10,00
Τροχοσκηνή8,00
Σκηνή 3 ατόμων8,00
Σκηνή 2 ατόμων6,00
Ηλεκτρικό ρεύμα5,00
Μοτοσυκλέτα2,50
Αυτοκίνητο4,00
Επίσκεψη ανά άτομο*2,00

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΠΑΚΕΤΟ €

ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΠΑΚΕΤΟΤΙΜΗ 2024:
A + B’ ΣΕΙΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ + ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ FASTFOOD  ΚΑΙ Β ΣΕΙΡΑ2.300,00€
Γ’ ΣΕΙΡΑ + ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΩΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ SUPERMARKET ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗ2.000,00€

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κράτηση θέσης είναι η εξόφληση οφειλών από προηγούμενες σαιζόν εάν υπάρχουν μέχρι 15/3/2024. Για την φετινή σεζόν θα πρέπει να κατατεθεί έως 15/03/24 προκαταβολή 500 ευρώ και η εξόφληση του συμβαλλόμενου ποσού θα γίνει στις 31/05/24. Υπογραμμίζεται ότι και σε περίπτωση αποπληρωμής του ποσού δεν παρέχεται έκπτωση.

Προτείνεται, σε άτομα με αναπηρία ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απόδειξης της αναπηρίας, παρέχεται παροχή έκπτωσης σε ποσοστό 20% με την προϋπόθεση την καταβολή προκαταβολής ποσού πεντακοσίων ευρώ (500€) έως 15/03/24 για την κατοχύρωση θέσης στο κάμπινγκ, και  εξόφληση εως 31/05/24 (εφάπαξ αποπληρωμή ή δόσεις). Λοιπές εκπτώσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία πελάτων δεν θα παρέχεται.

Τέλος η περίοδος λειτουργίας του κάμπινγκ καθορίζεται και θα είναι από 29-4-2024 εως 30-9-2024.

PRICELIST

PRICE LIST FOR EVERY DAY STAY €
Charge per night 2024:29/4/24 – 30/9/24
Overnight stay for an adult8,00€
Overnight stay for a child (6-12 years old)3,00€
Overnight stay for a child (under 6 years old)free
Caravan10,00€
Camper10,00€
Τrailer tent8,00€
3 person tent8,00€
2 person tent6,00€
Electricity5,00€
Motorcycle2,50€
Car4,00€
PRICE LIST FOR PERMANENT STAY-PACKAGE €
PERMANENT STAY – PRICE PACKAGE 2024:2024
A + B’ RAW IN MAIN AREA + SPOTS CROSS FASTFOOD  ΚΑΙ Β RAW2.300,00€
Γ’ RAW + SPOTS MAIN AREA UP TO SUPERMARKET UNTIL GATE2.000,00€

A necessary condition for reserving a spot is the payment of debts from previous seasons, if any, by 15/3/2024. For this season, an advance payment of 500€ must be deposited by 15/03/24 and the payment of the contracted amount will be paid on 31/05/24. It is emphasized that even in case of repayment of the whole amount no further discount is provided.
It is proposed that persons with a disability (disability rate of 67% and above) with the presentation of the necessary supporting documents proving the disability, a discount of 20% is provided with an advance payment of five hundred euros (€500) to be paid by 15/03/24 for reserving a spot at the campsite, and payment of the whole contracted amount until 31/05/24 (one payment or instalments). Other discounts to any customer category will not be provided.
Finally, the camping activity season will be from 29-4-2024 to 30-9-2024.