ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
11 Οκτωβρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
30 Νοεμβρίου, 2022

Προς:

ΖΑΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 63072

ΤΗΛ 2375041568

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,
Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για συντήρηση και επισκευή μηχανήματος της επιχείρησης» και συγκεκριμένα το αυτοκινούμενο τρακτεράκι-χλοοκοπτικό, χρειάζεται να ελεγχθεί και να γίνει το απαραίτητο service – Λάδια/ιμάντες/ρουλεμάν/τενωτήρες/μαχαίρια/μπουζί/φίλτρο/αναλώσιμα/τσιμούχες/ανταλλακτικά διάφορα/λάστιχα.
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προτεινόμενης δαπάνης έχει ως εξής: Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 496,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Τρίτη 6/12/2022:
Προσφορά

               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Comments are closed.