ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 Ιουλίου, 2022
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
14 Ιουλίου, 2022

Προς:

ΒΑΣΙΣ ΑΕΕ,

Λογισμικές Εφαρμογές

Λ. Μεσογείου Αθήνα

 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία μηχανοργάνωσης λογισμικού, την ετήσια συντήρηση των εφαρμογών του λογισμικού της υποδοχής CAMPOS για το κάμπινγκ Πλατανίτσι.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Πέμπτη 7/7/22:

  1. Προσφορά

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Comments are closed.