ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ1-2022
26 Μαΐου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4 Ιουλίου, 2022

Προς:

ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ

ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63088

ΤΗΛ 2375022402

 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια με τίτλο ” προμήθεια τριών προγραμμάτων office για να τα εγκαταστήσουμε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο κεντρικό γραφείο και στο κάμπινγκ Πλατανίτσι’’. Αναλυτικότερα χρειαζόμαστε:

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΠΟΣ/ΤΑ
1MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 EUROZONE MEDIALESS P8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MICROSOFT APPLICATION ΗΟΜΕ & ΒΘΣΙΝΕΣΣ 2021 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 1, WORD EXCL POWERPOINT ONE NOTE OUTLOOK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΙΑΣ PKC 32BIT/64BIT3 τμχ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Πέμπτη 7/7/22:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                    ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Comments are closed.