ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
13 Δεκεμβρίου, 2021
απολογισμός 2020
24 Δεκεμβρίου, 2021

Προς:

-Κ. ΠΑΥΛΟΥ – Π. ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ Ο.Ε.

INFOONE ACCOUNTANT & BUSINESS SUPPORT

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 49, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία την προμήθεια των απαραίτητων λογιστικών προγραμμάτων για το κεντρικό γραφείο. Πιο αναλυτικά, απαιτείται πρόγραμμα που θα αφορά την τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων και θα έχει δυνατότητα δημιουργίας εντύπων Περιοδικής ΦΠΑ, Ε3 και αποστολής τους στο TAXIS καθώς και όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα).         Πρόκειται για πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης, σε περιβάλλον Windows & Cloud που θα μπορεί να αυτοματοποιήσει τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας μας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την έγκαιρη και εύκολη εναρμόνιση με τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και την αποστολή των παρατατικών στην ΑΑΔΕ (MyData). Δεύτερον, πρόγραμμα που θα μας επιτρέπει την Τιμολόγηση (έκδοση παραστατικών), την καταχώρηση Αγορών, την παρακολούθηση των υπολοίπων Πελατών, Προμηθευτών, την τήρηση Ημερολογίου Συναντήσεων, την Διαχείριση Δαπανών και την Διαχείριση Έργων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι τη Παρασκευή  17/12/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.:

  • Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου                                                   

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.