ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15 Σεπτεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15 Σεπτεμβρίου, 2021

Ημερ/νια:                  15/9/2021

Αρθ.Πρωτ:                 516/2021

                                                                                                                                                ΠΡΟΣ

ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ 

ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

            «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια εργαλείων κήπου, για την αντικατάσταση των φθαρμένων παλιών στο κάμπινγκ Πλατανίτσι:

Φτυάρι τύπου Γαλλίας 20 τμχ

Τσουγκράνα σφυρήλατη 25 τμχ

Τσουγκράνα χλόης με κοντάρι 30 τμχ

Τσάπα τετράγωνη tramontina 30 τμχ

Δικέλι τσάπας 25 τμχ

Πριόνι 240mm 15 τμχ

Πριόνι κήπου 10 τμχ

Κλαδευτήρι με ξύλινη λαβή 15 τμχ

Αλυσίδα 1.3mm-72 οδηγοί 15 τμχ

Αλυσίδα 1,1mm-52 οδηγοί 15 τμχ

Μεσινέζα στριφτή μαύρη 4,5mm-25m 35 τμχ

Μεσινέζα στριφτή μαύρη 3,9mm-25m 18 τμχ

Γάντια εργασίας πράσινα κήπου 50 τμχ

Κασμάδες 10 τμχ

Βαριοπούλα 5 τμχ

Σκαλιστήρια δίχαλα 10 τμχ

Ψαλίδι κλάδου με λάμα 15 τμχ

Σφυρί με πλαστική λαβή 10 τμχ

Σφυρί με ξύλινη λαβή 10 τμχ

Στυλιάρια κασμά 20 τμχ

Στυλιάρια τσουγκράνας 1,40mm 20 τμχ

Στυλιάρια φτυαριού 20 τμχ

Στυλιάρια σκαληστήρι 20 τμχ

Στυλιάρι βαριοπούλας 16 τμχ

Λάστιχο κήπου ½΄΄ 50m 3 τμχ

Μπέκ κήπου 10 τμχ

Ταχυσύνδεσμος κήπου 10 τμχ

Σύνδεσμος ταχυσυνδέσμων 10 τμχ

Λάστιχο κήπου ½΄΄ 15m 4 τμχ

Σκούπα φύλλων πλαστική  15 τμχ

Μάσκα χλοοκοπτικού σίτα 10 τμχ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 6 ημερών (μέχρι τη Δευτέρα 20/9/2021) και ώρα 13:00 μ.μ.:

  • Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου                       

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.