ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Ιουλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣ:

ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63072

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για συντήρηση και επισκευή του πυροσβεστικού δικτύου στο κάμπινγκ Πλατανίτσι» και συγκεκριμένα η εργασία αφορά τις εξής εργασίες:
Έλεγχος και συντήρηση 22 τρεβίρων
Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού αντλητικού συγκροτήματος
Συντήρηση και επισκευή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου
Συντήρηση 32 πυροσβεστήρων ΡΑ 6KG
Συντήρηση 2 πυροσβεστήρων ΡΑ 12KG
Συντήρηση 3 πυροσβεστήρων CO2
Συντήρηση 3 πυροσβεστήρων ΡΑ 12KG οροφής
Υδραυλική δοκιμή 37 πυροσβεστήρων ΡΑ 6-12KG κιλών
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 5 ημερών (μέχρι το Σάββατο 31/7/2021) και ώρα 13:00 μ.μ.:

  1. Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.