ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Ιουλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Ιουλίου, 2021

Προς:

Φάλκος Γεώργιος

Σιδηροκατασκευές-κάγκελα

Μπάρα Συκιά Χαλκδικής

 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια σιδηροκατασκευών, οι οποίες θα τοποθετηθούν και θα καλύψουν κτηριακές και μη ανάγκες στο κάμπινγκ Πλατανίτσι:

50 σωλήνες περίφραξης Φ48,

 3 καπάκια για φρεάτια,

4 πόρτες τουαλέτας,

1 βάση ΑΜΕΑ,

1 ράμπα ΑΜΕΑ,

8 σωλήνες γαλβανιζέ Φ60.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 5 ημερών (μέχρι το Σάββατο 31/7/2021) και ώρα 13:00 μ.μ.:

  1. Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου                       

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ

Comments are closed.