ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
15 Ιουλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Ιουλίου, 2021

Προς:

Αρεπαντής Κωνσταντίνος

Χωματουργικές Εργασίες

Συκιά Χαλκιδικής 63072

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες για χωματουργικές εργασίες και υπηρεσίες καθαρισμού της παραλίας και του ρέματος με βαριά μηχανήματα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι» και συγκεκριμένα: Η εργασία αφορά τον καθαρισμό του ρέματος στο κάμπινγκ Πλατανίτσι το οποίο ξεκινάει βόρεια από την κοιλάδα του βουνού, διασχίζει το κεντρικό τμήμα του κάμπινγκ και καταλήγει στη θάλασσα και έχει γεμίσει με σπασμένα κομμάτια από δέντρα, κλαδιά, φύλλα και βλάστηση φυτών. Ο καθαρισμός θα γίνει σε όλη την έκτασή του έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης να υπάρχει διέξοδος του νερού προς την θάλασσα για να είμαστε ασφαλείς και να αποφύγουμε πλημμύρες και κυρίως να καθαριστεί και να ανοίξει η κοίτη του ρέματος που ενώνεται με την θάλασσα. Επίσης λόγω της πανδημίας του κωρονοϊού covid-19 είναι απαραίτητο σε κάποιες θέσεις μονίμων να επαναπροσδιοριστεί η χωροταξία τους και η μεταξύ τους απόσταση επομένως χρειάζεται μηχάνημα για πλάτυνση του χώρου και ομαλοποίηση τους εδάφους. Επίσης σε σημεία του κάμπινγκ η βλάστηση από βάτους έχει προχωρήσει πολύ και χρειάζεται να μπει μηχάνημα να καθαρίσει τους χώρους όπως επίσης να μαζευτεί μεγάλος όγκος φύλλων και σπασμένων κλαδιών.
Η εργασία θα ολοκληρωθεί με το πέρας των άνωθι χωματουργικών εργασιών με χρήση εκσκαφικών μηχανημάτων (τρακτέρ, τροχοφόρο εκσκαφικό, φορτωτή), κατά προσέγγιση 205 εργάσιμες ώρες συνολικά.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 5 ημερών (μέχρι το Σάββατο 31/7/2021) και ώρα 13:00 μ.μ.:

  1. Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.