ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
10 Ιουλίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
15 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣ:

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για εργασίες αναμόρφωσης εξωτερικών χώρων στο κάμπινγκ Πλατανίτσι», και συγκεκριμένα η εργασία αφορά την πλακόστρωση και τοποθέτηση πλακιδίων εξωτερικά των κτηρίων wc και ντουζ αφού πρώτα καθαριστεί και προετοιμαστεί ο χώρος των σημείων που θα τοποθετηθούν.
 Πλακόστρωση 73 τ.μ.
 Τοποθέτηση τσιμεντογωνίες 73 τ.μ.
 Τοποθέτηση πλακιδίων 63 τ.μ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 5 ημερών (μέχρι την Τετάρτη 14/7/2021) και ώρα 13:00 μ.μ.:

  1. Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.