ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
29 Ιουνίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
10 Ιουλίου, 2021

Προς:

ΣΕΡΧΑΝ ΣΑΝΤΙ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2375072233

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «ανάθεση για ιατρικές υπηρεσίες στο κάμπινγκ Πλατανίτσι», και συγκεκριμένα: Η υπηρεσία αφορά την παρουσία ιατρού στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτόκολλου για την περίπτωση ύποπτου κρούσματος και αξιολόγηση περιστατικού covid-19 (Υπουργείο Τουρισμού ΦΕΚ 2084,Β΄/30-05-2020, για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 5 ημερών (μέχρι την Τετάρτη 14/7/2021) και ώρα 13:00 μ.μ.:

  1. Προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.