ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31 Μαΐου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
2 Ιουνίου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες αποκομιδής υγρών λυμάτων-απόβλητων από το κάμπινγκ Πλατανίτσι και μεταφορά τους προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σάρτη Χαλκιδικής » και συγκεκριμένα : Η εργασία αφορά την εκκένωση του εκάστοτε στεγανού βόθρου και μεταφορά των υγρών λυμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σάρτη Χαλκιδικής. Οι εκκενώσεις των βόθρων με βυτιοφόρο όχημα χωρητικότητας φορτίου 20 κυβ. μ. θα γίνεται κατά προσέγγιση:
3 φορές την ημέρα καθημερινά όταν η πληρότητα σε πελάτες του κάμπινγκ είναι αυξημένη (ΙΔΙΩΣ παρασκευοσαββατοκύριακα κατά τους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος)
2 φορές την ημέρα όταν η πληρότητα σε πελάτες στο κάμπινγκ είναι μειωμένη (Ιούνιος και Σεπτέμβρης)
Κατά προσέγγιση εκκενώσεις 174 αδειάσματα.
Επισυνάπτεται η τεχνική περιγραφή της εργασίας για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως 5/6/2021
• Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων
• Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
• Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
• Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
• Ποινικό μητρώο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η αποκομιδή (εκκένωση) των υγρών λυμάτων και αποβλήτων που παράγονται στους 17 στεγανούς βόθρους και η μεταφορά τους προς τις ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σάρτη Χαλκιδικής. Στο κάμπινγκ Πλατανίτσι υπάρχουν 17 στεγανοί βόθροι χωρητικότητας συνολικά ίση περίπου με 60 κυβ.μ., Όταν η πληρότητα του κάμπινγκ είναι μεγάλη και υπάρχει μεγάλος αριθμός κατασκηνωτών και επισκεπτών, η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται ημερησίως από τα wc, ντουζ, καταστήμτα εστίασης κτλ, είναι περίπου ίση με την χωρητικότητα των βόθρων Αυτό σημαίνει οτι οι εκκενώσεις των βόθρων με βυτιοφόρο όχημα χωρητικότητας φορτίου 20 κυβικά μ. θα γίνεται τρείς φορές την ημέρα όταν η πληρότητα σε πελάτες του κάμπινγκ είναι αυξημένη (Ιούλιος και Αύγουστος) και δυο φορές την ημέρα όταν η πληρότητα σε πελάτες στο κάμπινγκ είναι μειωμένη (τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβρη).

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι
• Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων
• Βυτιοφόρα χωρητικότητας και αδειάσματος 20 Κυβικών μέτρων
• Κατάθεση προσφοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Ποινικό μητρώο
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Φορολογική ενημερότητα

3.-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΒΟΘΡΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ

Comments are closed.