ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 Ιουνίου, 2021

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο «ανάθεση για υπηρεσίες διεκπεραίωσης ηλεκτρολογικών εργασιών στο κάμπινγκ Πλατανίτσι» και συγκεκριμένα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στους πίνακες παροχής ρεύματος και κατόπιν επισκευή και αποκατάστασή τους. Ο έλεγχος αφορά στο ίδιο το μεταλλικό κουτί του πίνακα εξωτερικά και εσωτερικά, στις γενικές συντηκτικές ασφάλειες, στον γενικό διακόπτη, στον ηλεκτρονόμο διαφυγής και στις αναχωρήσεις. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί με την συντήρηση όλων των καλωδίων ρεύματος και των σωληνώσεων (διαδρομές στο έδαφος) που τροφοδοτούν τους πίνακες διανομής και συντήρηση σε όλους τους αγωγούς γείωσης. Η εργασία αφορά την επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Επίσης πρέπει να γίνει ενίσχυση ισχύος του ρεύματος σε τμήμα του κάμπινγκ ώστε να επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής σε ηλεκτροδότηση. Επιπρόσθετα φωτιστικά σε κομμάτι του δικτύου φωτισμού του κάμπινγκ δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει αντικατάσταση καλωδίου με καινούριο και αντικατάσταση των φωτιστικών. Η εργασία αφορά:

1Τοποθέτηση 45 πρίζες
2Τοποθέτηση  εξαρτημάτων ασφάλειες στους πίνακες
3Τοποθέτηση 61 φωτιστικών
4Τοποθέτηση 20 φωτιστικών ασφαλείας
5Τοποθέτηση μπουάτ 26
6Τοποθέτηση σωλήνα σπιράλ
7Αντικατάσταση φθαρμένων ρελέ και φωτοκυττάρων
8Τοποθέτηση λάμπες φθορίου και σκαφών
9Αντικατάσταση πινάκων τουαλετών
10Αντικατάσταση 2 κεντρικών διακοπτών υποπινάκων
11Τοποθέτηση καλωδίου 3επι10
12 Τοποθέτηση καλωδίου 5επι4
13Κατασκευή 5 κουτιών ρευμ/των
14Έλεγχος μοτέρ αντλιοστασίου
15Αντικατάσταση υλικών κεντρικού πίνακα

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 5 ημερών (μέχρι την Παρασκευή 4/6/21) :

  • Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  • Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  • Ποινικό μητρώο                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.