ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31 Μαΐου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία την ετήσια ανανέωση του προγράμματος που χρησιμοποιεί το λογιστήριο της επιχείρησης και του προγράμματος μισθοδοσίας. Η ανάθεση αφορά την ετήσια συνδρομή για την υποστήριξη των κάτωθι:
α) Το λογισμικό διαχείρισης οικονομικού
β) Το σύστημα αποστολής οικ. Στοιχείων στον κόμβο διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών
γ) Το πρόγραμμα μισθοδοσίας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Πέμπτη 3/6/2021:

  1. Προσφορά
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.