ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31 Μαΐου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες για τοποθέτηση και συντήρηση χημικών τουαλετών στο κάμπινγκ Πλατανίτσι». Συγκεκριμένα το κάμπινγκ για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των κατασκηνωτών χρειάζεται: Τέσσερις (4) κλειστές τύπου χημικές τουαλέτες, μία (1) τύπου ΑΜΕΑ και δύο (2) αυτόνομα κοντέινερ αντρών γυναικών. Στην ανωτέρω υπηρεσία θα συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση/τοποθέτησή τους, η εκκένωση, η απολύμανση με απομάκρυνση των λυμάτων, εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο με πιεστικό, η απολύμανση της καμπίνας, η επανεισαγωγή χημικού υγρού BIOLEIN, η τοποθέτηση χαρτιού, απολυμαντικού και αρωματικού υγρού, τυχόν μικροεπισκευές και η απομάκρυνση των τουαλετών με το πέρας της περιόδου. Η συντήρηση και η απολύμανση θα πραγματοποιείται 5 φορές την εβδομάδα για τις παραπάνω χημικές τουαλέτες. Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών θα οριστεί από τις 10-6-2021 έως 15-9-2021 (σύνολο 455 απολυμάνσεις)
• Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 4/6/2021:
• Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
• Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
• Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
• Ποινικό μητρώο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.