«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
24 Μαρτίου, 2020
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
6 Απριλίου, 2020

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού  για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’. Αναλυτικότερα χρειαζόμαστε:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ   52τμχ
2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΒΒ 6Α   50τμχ
3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΒΒ 25Α 45τμχ
4 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΒΒ 16Α 6τμχ
5 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΒΒ ΝΑ 20Α 3τμχ
6 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40Α 3τμχ
7 ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΒΒ 1Φ 12τμχ
8 ΛΑΜΠΕΣ LED 4000K 10W 30τμχ
9 ΛΑΜΠΕΣ LED 4000K 8W 20τμχ
10 ΛΑΜΠΕΣ LED 4000K 6W 40τμχ
11 ΛΑΜΠΕΣ LED 4000K KOYKOYNAΡΙ 30W   15τμχ
12 ΛΑΜΠΕΣ LED ΦΘΟΡΙΟΥ 1,20 20τμχ
13 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 2X1,20 EΞΩΤΕΡΙΚΑ 10τμχ
14 ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 15τμχ
15 ΓΛΟΜΠΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΣΠΡΟΣ Φ20 10τμχ
16 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 200Μ
17 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ3Χ6 100Μ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 1 βδομάδας (μέχρι και την Κυριακή 12/4/20):

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο
Ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ    
Μαλλίνης ΙωάννηςComments are closed.