ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
17 Μαΐου, 2021
 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και πλακιδίων τοίχου για το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ             ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΑΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 31ΕΠΙ62  R11 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ CC13,50
2ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ 31ΕΠΙ62  R9 CC715,50

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Τετάρτη 19/5/21:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.