ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
17 Μαΐου, 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
18 Μαΐου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια αναγνωριστικών βραχιολιών εισόδου-εξόδου για το κάμπινγκ Πλατανίτσι’’. Αναλυτικότερα χρειαζόμαστε:
Α/Α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2000τμχ
2 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 10300τμχ
3 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ TYVEK 15000τμχ
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Τετάρτη 19/5/21:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.