ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
17 Μαΐου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία την παραμετροποίηση των λογιστικών προγραμμάτων για το κεντρικό γραφείο. Πιο αναλυτικά, απαιτείται παραμετροποίηση του προγράμματος με σκοπό την διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα mydata της ΑΑΔΕ.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν εντός 3 ημερών οικονομοτεχνική προσφορά και τιμοκατάλογο, σφραγισμένα και υπογραμμένα.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.