ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
13 Μαΐου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14 Μαΐου, 2021

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία μηχανοργάνωσης λογισμικού, την ετήσια συντήρηση των εφαρμογών του λογισμικού της υποδοχής CAMPOS για το κάμπινγκ Πλατανίτσι.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν εντός 3 ημερών οικονομοτεχνική προσφορά και τιμοκατάλογο, σφραγισμένα και υπογραμμένα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.