ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
5 Απριλίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
12 Απριλίου, 2021

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία την προμήθεια ΑΝΑΛΏΣΙΜΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αναλυτικά χρειαζόμαστε:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣ/ΤΑ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R507 NATIONAL10 ΚΙΛΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ AXIAL FANS Φ350 380V2 ΤΜΧ
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΕΩΣ1 ΤΜΧ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ ΑΚΙΔΑΣ2 ΤΜΧ
USB ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ1 ΤΜΧ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Τετάρτη 7/4/21 και ώρα 13:00 μ.μ.:

  1. Προσφορά                             

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.