ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
24 Μαρτίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
24 Μαρτίου, 2021
 

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟ για το ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ:

Α/ΑΠεριγραφήΠΟΣΟΤΗΤΑ
1ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ, ΒΑΜΜΕΝΟΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,5m ΕΠΙ 50m75 τ.μ.
2ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ, ΒΑΜΜΕΝΟΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3m ΕΠΙ 3m9 τ.μ.
3ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ, ΒΑΜΜΕΝΟΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3m ΕΠΙ 3m9 τ.μ.
4ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟ  ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ, ΒΑΜΜΕΝΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 9 τ.μ.1 τεμάχιο
5ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΒΑΜΜΕΝΟ 9 τ.μ.1 τεμάχιο

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την Τρίτη 30/3/21:

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.