ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
28 Αυγούστου, 2020
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
1 Σεπτεμβρίου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια σιδηροκατασκευών που θα τοποθετηθούν στα κοντέινερ-τουαλέτες και στα λεβητοστάσια στο κάμπινγκ Πλατανίτσι:
1 βάση με κοιλοδοκούς 6,40 επί 3 μέτρα που θα τοποθετηθεί για την στήριξη στις τουαλέτες-κοντέινερ
2 Μεταλλικά πλέγματα 2,5 επί 5 μέτρα που θα τοποθετηθούν στα λεβητοστάσια
Μεταλλικές σκάλες για να τοποθετηθούν στα 3 κοντέινερ-τουαλέτες

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 6 ημερών (μέχρι την Τετάρτη 2/9/20) :

  1. Προσφορά με ενδεικτική τιμή πώλησης
  2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για κάθε νόμιμη χρήση
  4. Ποινικό μητρώο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.