ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
25 Αυγούστου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 Αυγούστου, 2020

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το νομικό πρόσωπο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει σε εταιρία την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικού δικτύου:
2 τμχ switch 5 port 1000mbps
3 τμχ Πολύμπριζο σούκο (5 σούκο)
4 τμχ Nsm2 AP
2 τμχ switch POE
100 μ Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου
4 Βάσεις apoint
1 πρίζα τηλεφώνου RJ11
1 κάρτα δικτύου
1 τροφοδοτικό 500 watt
1 σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι
1 clips rj 45

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός 3 ημερών προσφορά πώλησης:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.