ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021- ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
21 Αυγούστου, 2022
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ
13 Σεπτεμβρίου, 2022

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02

ΑΦΜ. 090059670    Δ.Ο.Υ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΥΚΙΑ  21-8-2022

Αρ. πρωτ. 548/2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

            Σύμφωνα με το Νόμο το καταστατικό της εταιρείας και την υπ’ αριθμόν 55/2022 απόφαση του ΔΣ καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Συκιά Χαλκιδικής (κοινοτικό κατάστημα Συκιάς) την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Μετά από την ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της χρήσης 2021, την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας καθώς και των Αποτελεσμάτων της 31-12-2021, με τις επ΄ αυτού Εκθέσεις του Διοικητικού,
  2. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021,
  3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Χρήσης από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021,
  4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωματικό του για την επόμενη χρήση από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022 και τον καθορισμό της αμοιβής τους,
  5. Αποζημίωση προέδρου,
  6. Διάφορα θέματα,

            Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                     Φάλκος Αντώνιος

Comments are closed.