ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2020
11 Οκτωβρίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
23 Νοεμβρίου, 2021

ΣΥΚΙΑ  11-10-2021

Αρ. πρωτ.  551/2021 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02

        ΑΦΜ. 090059670    Δ.Ο.Υ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

            Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την υπ αριθμόν 56/2021 απόφαση ΔΣ για πρόσκληση σε Γ.Σ καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Συκιά Χαλκιδικής (κοινοτικό κατάστημα Συκιάς) την 18η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Μετά από την ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της χρήσης 2020, την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας καθώς και των Αποτελεσμάτων της 31-12-2020, με τις επ΄ αυτού Εκθέσεις του Διοικητικού,
  2. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020,
  3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Χρήσης από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01/01/20 μέχρι 31/12/20,
  4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωματικό του για την επόμενη χρήση από 01/01/21 μέχρι 31/12/21 και τον καθορισμό της αμοιβής τους,
  5. Αποζημίωση προέδρου,
  6. Διάφορα θέματα,

            Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.