ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019
21 Οκτωβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
9 Νοεμβρίου, 2020

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02

        ΑΦΜ. 090059670    Δ.Ο.Υ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΥΚΙΑ  21-10-2020

Αρ. πρωτ.  572/2020  

Σύμφωνα με το Νόμο το καταστατικό της εταιρείας και την υπ αριθμόν 52/2020 απόφαση ΔΣ για πρόσκληση σε Γ.Σ καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Συκιά Χαλκιδικής (κοινοτικό κατάστημα Συκιάς) την 29η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:

  1. Μετά από την ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της χρήσης 2019, την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της 31-12-2019, με τις επ΄ αυτού Εκθέσεις του Διοικητικού
  2. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.
  3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Χρήσης από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01/01/19 μέχρι 31/12/19
  4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωματικό του για την επόμενη χρήση από 01/01/20 μέχρι 31/12/20 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
  5. Αποζημίωση προέδρου
  6. Διάφορα θέματα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.