ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3 Απριλίου, 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
8 Μαΐου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΣΥΚΙΑ 5/4/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ: 122/2024

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ                                  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                   ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Συκιά Χαλκιδικής 63072                                                    ΣΜΑΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τηλ.: 2375041906                                                         ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ-M.Sc. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πληροφορίες: Σ.Θεοχάρης                                            ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

Email: detoroni@otenet.gr                                                         ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Αρ.ΓΕΜΗ:122148657000          

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη :

Το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ του άρθρου 49 περί δημοσίων συμβάσεων,

Το Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία εφαρμογής – εποπτείας μυοκτονίας και απεντόμωσης για το σφαγείο και το κάμπινγκ Πλατανίτσι για το έτος 2024, όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παροχή υπηρεσίας εφαρμογής – εποπτείας μυοκτονίας και απεντόμωσης στο σφαγείο και στο κάμπινγκ Πλατανίτσι και συγκεκριμένα η τοποθέτηση : 30 δολωματικών σταθμών 4 μηχανικών παγίδων 12 ψεκασμών απεντόμωσης 12 αλλαγών μυοκτονίας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως 11/4/2024:

Προσφορά –πτυχίο –άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΣΑΡΤΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Comments are closed.