ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Αντικατάσταση μέλους κι ανασυγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα
24 Μαρτίου, 2018
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
3 Απριλίου, 2018

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 04/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Στην Συκιά Χαλκιδικής σήμερα την 09/03/2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα
17:00 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην διεύθυνση Συκιά Χαλκιδικής,
Δ/Δ Τορώνης, Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδική, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,ύστερα από την υπ΄αριθ 31/05-03-2018 πρόσκληση του προέδρου του
Δ.Σ.όπως αυτά εκλέχθηκαν με την από 02-01-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για
να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου (ο κ. Ανδρεάδης αποχώρησε ) όπως ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2014 απόφαση
του ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας, εκλέχθηκαν με την από 02-01-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων και όπως τροποποιήθηκε η σύνθεση με τις υπ αριθμόν 227/2017 και.
43/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, κι όπως τελικώς
συγκροτήθηκαν σε σώμα με την υπ άριθμόν 9/2018 αποφαση ΔΣ της επιχείρησης που είναι οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκαλή Γιαννούλα, Πρόεδρος του Δ.Σ. 1) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος του Δ.Σ.
2) Δαγγίλας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3) Νταμαρλής Θεόδωρος, μέλος του Δ.Σ.
4) Γιαρμής Δήμος, μέλος του Δ.Σ.
5) Χαλκιάς Νικόλαος, μέλος του Δ.Σ.
6) Ζέππος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν απο το μέλος του Δ.Σ. κ.Νταμαρλή Θεόδωρο
Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό άρχισε η συζήτηση των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 2ο
: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Αριθμός Απόφασης 10/2018

Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών της επιχείρησης απαιτείται ο ορισμός Νομίμου
εκπροσώπου και Διαχειριστή που θα ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες θα μεταβιβάζονται σ’ αυτόν με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το
άρθρο 25 παρ. 18 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει
την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως την διαχείριση και την εκπροσώπηση
της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της
ανάθεσης. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο,
εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει

το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της ΥΑ 25027/84, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει
τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα,
να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει
τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης η Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα
καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος. Επίσης πρέπει να οριστεί και Διαχειριστής της επιχείρησης ο
οποίος μπορεί και να συμπίπτει στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου».
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως λάβουν
απόφαση εκπροσώπησης της επιχείρησης, ορισμού διαχειριστή, να ανατεθούν αρμοδιότητες και
να παρασχεθεί το δικαίωμα υπογραφής σε αυτήν και τον αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό της εταιρείας και τις αποφάσεις που νομίμως έχουν ληφθεί εως τώρα από το
Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας

To Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και έλαβε υπόψη του:
-Τα άρθρα 265-266 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει
σήμερα.
-Τα άρθρα 18-24 και ιδίως του άρθρου 22 του κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως
ισχύει σήμερα.
– Την υπ’ αριθ. 25027/84 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύει σήμερα.
-Την με αρ. 548/30-01-2009 σύμβαση μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Τορώνης σε
Ανώνυμη Εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 3463/2006,
με την οποία καταρτίσθηκε το καταστατικό της, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμό
Αρ. Φύλλου 1024 / 06-02-2009 Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε..
-Τις υπ΄ αριθμό 204/2014 και 43/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.
-Την από 02/01/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
-Την υπ αριθμόν 9/2018 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης
και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει Νόμιμο εκπρόσωπο και Διαχειριστή της ανώνυμης εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου κα. Γκαλή Γιαννούλα του Χρήστου, της παρέχει το δικαίωμα υπογραφής και την
εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω
από τη σφραγίδα της εταιρείας, η οποία θα ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
1. Εκπροσωπεί και δεσμεύει νομίμως την εταιρεία, στα Δικαστήρια, στο Δημόσιο, τους Κρατικούς
Οργανισμούς, τους Ο.Τ.Α, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που
επιβάλλεται.
2. Μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να
εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει
σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας. Τις πράξεις
αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης και συμμετέχει σε κάθε είδους Δημοπρασίες

5. Υπογράφει επιταγές της επιχείρησης προς τρίτους και αναλαμβάνει χρήματα για λογαριασμό της
εταιρείας από Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες και λοιπούς Πιστωτικούς Οργανισμούς.
6. Ενεργεί όλες τις δοσοληψίες (εισπράξεις – πληρωμές) με τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας.
7. Αναλαμβάνει χρήματα, εισπράττει χρήματα, γραμμάτια είσπραξης, τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών και πωλήσεων, είσπραξη επιχορηγήσεων και των σχετικών γραμματίων, είσπραξη
δωρεών, χορηγιών, εσόδων λειτουργιών, χρηματικά εντάλματα πληρωμών, προμηθειών και
εργασιών, κ. λ. π.
8. Συμβάλλεται με Τράπεζες για άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως, έκδοση
εγγυητικών επιστολών και οποιεσδήποτε άλλες τραπεζικές εργασίες.
9. Είναι νόμιμος εκπρόσωπος του κάμπινγκ πλατανίτσι, κάμπινγκ Αχλάδα και σφαγείων
10. Γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας, στα πλαίσια
του νόμου, του καταστατικού και των κανονισμών της επιχείρησης.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο
ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δαγγίλα Ιωάννη, να
εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, για όλες τις
παραπάνω αρμοδιότητες, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Προέδρου, με μόνη την υπογραφή του
τιθεμένου κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.
Η παραπάνω απόφαση υπογράφηκε και πήρε τον αύξοντα αριθμό 10/2018

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *