ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Της 31ης Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
24 Δεκεμβρίου, 2021
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
21 Φεβρουαρίου, 2022

Στην Συκιά Χαλκιδικής σήμερα την 31η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μμ, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν της από 648/24-12-2021 πρόσκλησης, η οποία έγινε κατόπιν της 67/23-12-2021 απόφασης ΔΣ της επιχείρησης, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με την αριθμόν 2556103/24-12-2021 ενώ στάλθηκε και στον μέτοχο που είναι ο Δήμος Σιθωνίας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Η έκτακτή γενική συνέλευση λαμβάνει χώρα μετά την υπ’ αριθμόν 151/16-12-2021 απόφαση του Δήμου Σιθωνίας για ορισμό νέων μελών στο ΔΣ της επιχείρησης. Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό για την σύγκλησή της.

Παράλληλα έχουμε  λάβει και την υπ’ αριθμόν 118/2021 απόφαση ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας όπου ορίζει εκπρόσωπο στις γενικές συνελεύσεις για το 2021 εκ μέρους του μετόχου που είναι ο Δήμος Σιθωνίας τον Δήμαρχο Ντέμπλα Κυπαρίσση. Παρών στην συνεδρίαση ήταν και  ο οριζόμενος σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 151/2021 απόφαση του Δήμου Σιθωνίας σαν νέο μέλος της επιχείρησης και δημοτικός σύμβουλος κος Φάλκος Αντώνιος κι ο απερχόμενος πρόεδρος και δημοτικός σύμβουλος κος Μαλλίνης Ιωάννης

Ο Πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχουν δικαίωμα ψήφου, συντεταγμένος όπως ορίζει ο νόμος, βρισκόταν προ 48 ωρών σε εμφανές μέρος στα γραφεία της Εταιρίας.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της 31/12/2021, της Ανώνυμης Εταιρίας:

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥΜΕΤΟΧΕΣΨΗΦΟΙ
Δήμος Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής, δια των εκπροσώπων του 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, Δήμαρχος Δήμου Σιθωνίας,  400.000  400.000
ΣΥΝΟΛΟ400.000400.000
   

            Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Μαλλίνης Ιωάννης έκανε την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων. Από την ανάλυση του Πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία των Μετόχων που κατέχουν τις μετοχές εκπροσωπούν το 100% των μετοχών και συνεπώς η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία 100%, ο προσωρινός Πρόεδρος ρωτά τη Συνέλευση αν υπάρχει καμία αντίρρηση κατά του Πίνακα των παρισταμένων. Κανείς δεν έχει αντίρρηση για την εγκυρότητα της παραπάνω συγκρότησης του Πίνακα των παρόντων και δικαιουμένων να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, καθώς επίσης και σχετικά με τη νομιμότητα της συγκρότησης αυτής της Συνέλευσης. Έπειτα από αυτά η Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες Μετόχους με το σημειωμένο αριθμό ψήφων. Ο παραπάνω Πίνακας των παρόντων κηρύσσεται επίσης σε απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στον καταρτισμό της σε Σώμα. Ο κ. Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο. Η Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει σαν οριστικό Πρόεδρο της παρούσας Συνέλευσης τον Δήμαρχο Ντέμπλα Κυπαρίσση και γραμματέα τον Δημοτικό σύμβουλο και μέχρι πρότινος πρόεδρο της ΑΕ Μαλλίνη Ιωάννη. Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης, διαβάζει την Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως εξής:

Αρ.ΜΑ.Ε.:  67678 / 61 / Β / 09 / 02

“Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων”

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την υπ’ αριθμόν 67/2021 απόφαση ΔΣ για πρόσκληση σε Γ.Σ καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Συκιά Χαλκιδικής (κοινοτικό κατάστημα Συκιάς) την 31η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εκλογή  νέων μελών Δ.Σ στις Τουριστικές επιχειρήσεις Τορωνης ΑΕ
 2. Αποζημίωση προέδρου
 3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

            Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

Συκιά Χαλκιδικής, 31Δεκεμβρίου 2021

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στην συνέχεια αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Εκλογή νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ

Σύμφωνα με την συστατική πράξη της εταιρίας ΦΕΚ 1024/6-2-2009 και το καταστατικό της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ’ αριθμόν 12/24-12-2018 τακτική γενική συνέλευση η θητεία του ΔΣ της επιχείρησης ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού συμβουλίου παρατεινόμενη έως τρεις μήνες. Με την υπ’ αριθμόν 284/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας προτάθηκαν όπως ορίζει ο κώδικας Δήμων και κοινοτήτων τα νέα μέλη της εταιρίας Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ και με την υπ’ αριθμόν 17/2019 ορίσθηκε το νέο ΔΣ της επιχείρησης. Στην συνέχεια μετά από παραίτηση τριών μελών και με την υπ αριθμόν 151/2021 απόφαση του Δήμου Σιθωνίας, ορίσθηκαν τρία νέα μέλη και θα πρέπει να ορίσουμε το νέο ΔΣ ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου και της Μόρφως, Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης Δημάρχου, Αυτοαπασχολούμενος, που γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής το έτος 1989 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμού ΑΗ.834767/10-04-2010 Δελτίου Ταυτότητας ΑΤ. Αγ. Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 150456101 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου.
 2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου και της Μαριάνθης, Αντιδήμαρχος και Δημοτική Σύμβουλος παράταξης Δημάρχου, Ιδιωτική υπάλληλος,  που γεννήθηκε στην Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής το έτος 1974 και κατοικεί στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής κάτοχος του υπ΄ αριθμού ΑΜ.888093/18-11-2015 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Αγ. Νικολάου και με ΑΦΜ 074130939 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου.
 3. Ζήσιου Ειρήνη του Αλέξανδρου και της Βασιλικής, Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας παράταξης όραμα δημιουργία Προοπτική, Τοπογράφος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1992 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄  αριθμού ΑΖ.837091/12-12-2008, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 155658271 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου.
 4. Γκίζας Νικόλαος του Χρήστου και της Εύας, δημότης, εκπρόσωπος φορέα, Ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας, το έτος 1993 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ’ αριθμού ΑΙ.359887/14-01-2011, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου με Α.Φ.Μ. 155689966 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου.
 5. Νταμαρλής Θεόδωρος του Γεωργίου και της Άννας, δημότης, Ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1977 και κατοικεί στην Σάρτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμού ΑΟ.784175/ 21-12-2020, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και  με Α.Φ.Μ. 106450824, Δ.Ο.Υ Πολυγύρου.
 6. Παληογιάννη Ανδρονίκη του Δημητρίου και της Βασιλικής, δημότης, Ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1999 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμού ΑΜ.888295/01-06-20156 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 169479808 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου.
 7. Χειμωνάκη Φαρφυρή του Χαράλαμπου και της Νικολέττας, δημότης, Ελεύθερη Επαγγελματίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1981 και κατοικεί στην Σάρτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμού ΑΟ418181/27-06-2019, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Σιθωνίας και με Α.Φ.Μ. 121755437, Δ.Ο.Υ Πολυγύρου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ παραμένουν ως έχουν κι είναι τα κάτωθι:

 1. Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου και της Μαρίας, δημοτικός σύμβουλός παράταξης Δημάρχου, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ’ αριθμό ΑΒ121808/20-01-2006, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 135612818, ως αναπληρωματικός.
 2. Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας δημοτικός σύμβουλός παράταξης Δημάρχου,Ελεύθερος Επαγγελματίαςπου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1980 και κατοικεί στονΝ. Μαρμαρά Χαλκιδικής, με Α.Φ.Μ. 062849142, κάτοχος του υπ’ αριθμό ΑΜ 423769/09-10-2014 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Αγίου Νικολάου, ως αναπληρωματικός.
 3. Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου και της Ελισσάβετ, Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας παράταξης όραμα δημιουργία Προοπτική, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Έδεσσα Πέλλας, το έτος 1965 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΜ423567/16-05-2014 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου με Α.Φ.Μ. 042995062 ως αναπληρωματικός του μέλους της μειοψηφίας.
 4. Βαγιωνά Αικατερίνη του Αθανασίου και της Μαρούδας, δημότης, εκπρόσωπος φορέα, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1982 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού Σ990573/03-05-1999, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 121755369 ως αναπληρωματικό μέλος.
 5. Γεωργιάδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου και της Τριανταφυλλιάς, δημότης, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Συκιά Χαλκιδικής, το έτος 1965 και κατοικεί στην Σάρτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΗ337276/25-04-2009, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 038637380 ως αναπληρωματικό μέλος.
 6. Βορινάκης Μενέλαος του Δημητρίου και της Μαρίας, δημότης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1980 και κατοικεί στον Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ ΄ αριθμού ΑΖ338512/21-02-2007, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 066255748 ως αναπληρωματικό μέλος.
 7. Μπαρτζιούμας Γεώργιος του Στέργιου και της Αικατερίνης, δημότης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1986 και κατοικεί στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ’ αριθμού ΑΖ189244/05-12-2007, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αναλήψεως και με Α.Φ.Μ. 121797281, ως αναπληρωματικό μέλος.

       Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει  την επομένη της Γενικής Συνέλευσης, και ακολουθεί την χρονική διάρκεια του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, παρατεινόμενη μέχρι τριμήνου από λήξεως της θητείας του σύμφωνα με το καταστατικό της επιχείρησης (άρθρο 19), τον κώδικα Δήμων και κοινοτήτων (Ν.3463/2006) και την υπ’  αριθμόν 284/2019 απόφαση του Δήμου Σιθωνίας. Μετά την εκλογή από την παρούσα γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε Πρόεδρο κι Αντιπρόεδρο.

Το σώμα των μετόχων εγκρίνει την ως άνω σύνθεση.

ΘΕΜΑ   2ο:     Αποζημίωση Προέδρου

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι αφού λάβουμε υπ όψιν τα κάτωθι:

 1. Στο άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2190/20 Περί ανωνύμων εταιριών  αναφέρετε ότι: ‘‘Πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά πάσα ποσόν υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσης θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθή δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης….’’.
 2. Το άρθρο 252, παρ3 και 255, παρ.5 του Ν. 3463/2006 Κώδικα δήμων και κοινοτήτων.
 3. την  υπ  αριθ. 61995/13-11-2007  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών που ορίζεται ότι μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο ή στον  Αντιπρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ανάλογα µε τις  υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτήν ίση με του πρόεδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου
 4. τις  διατάξεις  της  υποπαραγράφου  Γ1  της  παραγράφου  Γ  του  άρθρου  πρώτου  του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ222Α΄), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  –  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
 5. το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  αρ. πρωτ.  οικ. 2/85127/0022/22-11-2012 µε θέµα την «κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων». Επί  της  περ.3  του  ανωτέρου εγγράφου η αντιμισθία των προέδρων των  δηµοτικών  και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται από αυτήν των δηµάρχων και των περιφερειαρχών  αντίστοιχα,  μειώνεται  από 1-1-2013,  κατά 50%  επί  του  ποσού που καταβάλλεται στις 31/12/2012. Το ποσό που καταβάλλεται στους προέδρους ∆ηµοτικών  Συμβουλίων  κάτω  των 20.000  κατοίκων  κι είναι  ίσο  µε  την αμοιβή του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής επιχείρησης σύμφωνα  µε  τα  ανωτέρω  εκτεθέντα  καθορίζεται από 1-1-2013 σε 540,00 µεικτά. Επίσης,  επί  της  περ.8  του  ανωτέρου  εγγράφου ,  προκειμένου  να  αποφευχθούν παρανοήσεις  σχετικά  µε  το  τι  ισχύει  στα  Ν.Π.Ι.∆.  τα  προβλεπόμενα  στις  περιπτώσεις 5 και 8  της  υποπαραγράφου  Γ1  έχουν  ως  ακολούθως :  i)  στην  περίπτωση  των Διοικητικών,  Υποδιοικητών,  των  Προέδρων,  Αντιπροέδρων,  ∆ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ΝΠΙ∆ των ∆ήµων και  των  περιφερειών,  συμπεριλαμβανομένων  των  Συνδέσµων  των  ΟΤΑ,  αλλά  και  των ανωνύµων εταιριών, στις οποίες οι  ΟΤΑ  µόνοι  τους  ή  περισσότεροι  από  κοινού κατέχουν  ποσοστό  πάνω  από  το 50%  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  οι  αποδοχές,  οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης  και  οι  πάσης  φύσεως  αμοιβές  μειώνονται  κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από1.1.2013. Οι παραπάνω περικοπές εφαρμόζονται στο σύνολο των μεικτών αποδοχών, όπως οι τελευταίες είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012. (Υπ. Οικ. 2/30774/0022/28.03.2013). H μηνιαία αντιμισθία των αιρετών και δη του προέδρου του ΔΣ Δήμου διαμορφώθηκε στο ύψος των 1080 ευρώ και από 1-1-2013 στο ήμισυ δηλαδή 540,00 ευρώ.
 6. Το 5ο θέμα της υπ αριθμόν 19/18-10-2021 τακτικής γενικής συνέλευσης της επιχείρησης

       Επειδή θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ισοτιμία έναντι και των υπολοίπων αιρετών να εφαρμοστούν, οι γενικές διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και 4548/2018 αφού λάβουμε υπ’ όψιν όμως για λόγους αρχής και διαφάνειας και τα οριζόμενα στον κώδικα Δήμων και κοινοτήτων καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους που αναφέρονται παραπάνω για τις αμοιβές προέδρων δημοτικών επιχειρήσεων προτείνω η Γενική Συνέλευση να ορίσει η αποζημίωση του προέδρου της επιχείρησης για την περίοδο από Ιανουάριος 2022 έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το Σεπτέμβριο του 2022 να είναι 540,00 ευρώ τον μήνα συμπεριλαμβανομένων όλων τον νόμιμων κρατήσεων κι ασφάλισης EΦΚΑ κι εφόσον δε συντρέχει αλλαγή βάση νομοθετικής διάταξης. Δύναται βάσει απόφαση γενικής συνέλευσης να επανακαθοριστεί η αποζημίωση Προέδρου ανάλογα με τις αρμοδιότητες που θα προκύψουν και το business plan της επιχείρησης.

ΘΕΜΑ 3οΔιάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν

Το σώμα των μετόχων της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίζει ομόφωνα κι εγκρίνει τα παραπάνω θέματα ως έχουν.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης λύνει την Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.

Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                                          Μαλλίνης Ιωάννης

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Φάλκος  Αντώνιος

Comments are closed.