ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
8 Μαρτίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας
17 Μαρτίου, 2021

Συκιά 16-03-2021
Αρ. Πρωτ. 89

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ σύμφωνα με την υπ αριθμόν 16/2021 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης διακηρύττει ότι την Δευτέρα 29 Μαρτίου και ώρα 13.00 μέχρι 14.00 θα διενεργηθεί στο γραφείο της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρατήσεων-διαγωνισμών που έχει ορισθεί με την υπ αριθμόν 15/2021 Διοικητικού Συμβουλίου, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού «Χώρου 200τμ στο Κάμπινγκ Πλατανίτσι για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών» που βρίσκεται στο κάμπινγκ Πλατανίτσι της Δημοτικής Κοινότητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας.
1) Ο υπαιθρίος χώρος που εκμισθώνεται αφορά μια έκταση που υπάρχει ανάμεσα στο σούπερ μάρκετ και το beachbar του καμπινγκ Πλατανιτσίου στην δημοτική ενότητα Τορωνης στην Σάρτη όπου ισοδυναμεί με 200τ.μ. Πέραν των παραπάνω και της συγκεκριμένης έκτασης ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να καταλάβει άλλον χώρο χωρίς την σχετική άδεια της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ.
2) Για την τοποθετηση των παιχνιδιών και τη λειτουργια της επιχείρησης θα πρέπει ο μισθωτής να έχει τις σχετικές άδειες, να τηρει τις φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται και να εναρμόνιζεται με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την οδηγία του συμβουλίου της Ε.Ε. , 98/37/ΕΚ, 73/23/ΕΟΚ
3) Η χρήση του χώρου που εκμισθώνεται ορίζεται ως χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδείας παιδικών παιχνιδιών – μηχανημάτων -κερματοδέκτες αναβαθμίζοντας έτσι τις υπηρεσίες του κάμπινγκ.
4) Τα παιχνιδια θα είναι με αντίτιμο που θα εκλαμβανει ο μισθωτης ειτε με εκδοση εισητηρίου, η με αποδειξη λιανικής η με κερματοδέκτη και για τα οποία υπόλογος φορολογικα θα είναι ο ίδιος.
5) Ο χώρος όπου θα γίνει η εγκατάσταση των παιδικών παιχνιδιών, πρέπει να πληροί τους όρους προσβασιμότητας και η θέση των παιχνιδιών, να μην ανακόπτει τους διαδρόμους του κάμπινγκ.
6) Η ΤΕΤΟ ουδεμία ευθύνη έχει απένατι στον νόμο για φορολογικές παραβάσεις του μισθωτή
7) Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να διατηρεί καθαρό και τον περιβάλλοντα χώρο και τα παρτέρια πρασίνου. Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης του μισθίου.
8) Ο μισθωτής απαγορεύεται να κάνει μετατροπές και προσθήκες χωρίς την άδεια του εκμισθωτή. Όποια μετατροπή ή προσθήκη γίνει θα είναι με έγκριση του εκμισθωτή και πάντα μετά τη λήξη της μίσθωσης παραμένει υπέρ του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να εχει δυνατότητα αποζημίωσης.
9) Ο μισθωτής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαστικά καθίσματα τραπέζια κλπ, που δεν ταιριάζουν με το ύφος και το στυλ του υπάρχοντος χώρου και της γύρω περιοχής
10) ο εξοπλισμός, η επίπλωση και γενικότερα η ανάπτυξη της επιχείρησης παιχνιδιών θα γίνεται με αποκλειστική χρηματοδότηση εκ μέρους της μισθώτριας η οποία θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι όλων των αρμοδίων τουριστικών τεχνικών πολεοδομικών ασφαλιστικών και οποιονδήποτε άλλων αρχών.
11) Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δύο (2) χρόνια και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
12) Ως κατώτατο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος για την έναρξη της πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό των 1.000,00 €. Το μίσθωμα που τελικώς θα επιτευχθεί θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος σε ποσοστό 5%. Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι επιβαρύνσεις του μισθώματος και κάθε άλλο τέλος ή φόρος που θα επβληθεί από το Δήμο ή τρίτους δημόσιους φορείς και έχουν σχέση με την ιδιότητά του ως μισθωτή (π.χ. τέλος παρεπιδημούντων, τέλη καθαριότητας, κλπ. ενδεικτικά), η μη καταβολή των οποίων θα έχει τις σε βάρος του μισθωτή συνέπειες. Επειδή το μίσθωμα διαμορφώνεται μετά από δημοπρασία κι εν πλήρει γνώση του μισθωτή, με υπεύθυνη δήλωση του ο μισθωτής δεσμεύεται ότι δε θα ζητήσει μείωση ενοικίου εκτός αν υπάρχει η συναίνεση του εκμισθωτή για πολύ σοβαρούς λόγους.
13) Η καταβολή του μισθωμάτος για το 2021 θα γίνει εξ ολοκληρου όλο το ποσό 100% με την υπογραφή του συμφωνητικού και για το 2022 εξολοκλήρου στην έναρξη της σεζόν.
14) Απαγορεύεται:
α) Η χρήση χώρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μίσθιο
β) Η χρήση και εκμετάλλευση τυχερών ή τεχνικών παιχνιδίων όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις
γ) Οι χρήσεις που θα μπορούσαν να προσβάλουν το δημόσιο αίσθημα και τα χρηστά ήθη των κατοίκων.
δ) Η μετατροπή της χρήσης του μισθίου
Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους και μετά από δεύτερη έγγραφη προειδοποίηση από την Πρόεδρο αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.
15) Σε περίπτωση αποδεδειγμένου κωλύματος εκδόσεως αδειών η Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ δε φέρει καμιά ευθύνη αποζημίωσης και η σύμβαση λύεται. Τα ενοίκια καταβάλλονται κανονικά έως την μέρα διαπίστωσης της αδυναμίας έκδοσης αδείας (εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί έστω και χωρίς άδεια) και επιστρέφεται η εγγύηση. Για οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί που θα αφορά την έκδοση της άδειας και μόνο ο εκμισθωτής θα αναλάβει το κόστος μετά από έγγραφη ενημέρωση που θα λάβει από το μισθωτή.
16) Όσοι θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν προσωπικά ή με πληρεξούσιο έγγραφη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην επιτροπή.
17) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει:
α) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Σιθωνίας ή βεβαίωση ρύθμισης χρεών.
β) Βεβαίωση μη οφειλής αυτός ή πρόσωπο βαθμού Α’ συγγένειας από οποιαδήποτε αιτία από την Τ.ΕΤΟ ΔΑΕ
γ) Φορολογική ενημερότητα
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα
ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου
στ) Εγγυητική επιστολή ίση με το 20% επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης στη δημοπρασία ήτοι 200,00 ευρώ την ημέρα της δημοπρασίας
ζ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την Τ.Ε.ΤΟ και θα καταβάλλει το 100% του ετήσιου μισθίου.
η) Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα ζητήσει μείωση ενοικίου μετά τη λήξη της δημοπρασίας έως και τη λήξη της 2ετίας.
θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης.
18) Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμιά αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή τα δε πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από την επιτροπή διεξαγωγής των δημοπρασιών και του τελευταίου πλειοδότη.
19) Η Δημοπρασία αρχίζει στις 13.00 μεσημβρινή με την εγγραφή των ενδιαφερομένων και αφού ελεγχθούν οι φάκελοί τους. Η κατάθεση προσφορών ξεκινά με τη σειρά εγγραφής, η δε υποχρέωση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πλειοδότη με τα παραπάνω καλείται να υπογράψει ο δεύτερος στη σειρά πλειοδότης. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμιά αντιπροσφορά δε γίνεται δεκτή, τα δε πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού και τον τελευταίο πλειοδότη.
20) Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος ανήκουν στην ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό χωρίς να έχει το δικαίωμα ο πλειοδότης για αποζημίωση ή άλλη αξίωση οπότε η πλειοδοτική δημοπρασία επαναλαμβάνεται, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
21) Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε και όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν συναινέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Σιωπηρά υπομίσθωση του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση μέρους ή όλου του ακινήτου σε τρίτο ακόμη και αν αυτή γίνει σιωπηρά ως και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης. Μόνο σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας προεργασίας του μισθωτή δικαιούται πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγένειας να συνεχίσει τη σύμβαση και μόνο για το υπόλοιπο της χρονικής διάρκειας.
22) Για την παραλαβή του μισθίου καθώς και την απόδοσή του μετά τη λήξη της μίσθωσης συντάσσεται πρωτόκολλο στην επιτροπή για τη γενική και ειδική κατάσταση του μισθίου, σε πέντε αντίγραφα από τα οποία ένα παίρνει ο μισθωτής. Στην παραλαβή και παράδοση του μισθίου παρίσταται και ο μισθωτής.
23) Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλάβουν αντίγραφο της παρούσας ως και των σχετικών σχεδιαγραμμάτων προσερχόμενοι στα Γραφεία της επιχείρησης καθ’όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
24) Ο μισθωτής έχει δικαίωμα άμεσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας του Δήμου, χωρίς πληρωμή τελών σύνδεσης, αλλά με δική του δαπάνη.
25) Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης, ακόμη και αν ρητώς δεν αναφέρονται σ’αυτήν. Τροποποίηση επιτρέπεται μόνον εφόσον πρόκειται για βελτίωση λειτουργίας της επιχειρήσεως και των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών. Κάθε τροποποίηση προϋποθέτει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται μετά από αίτημα του μισθωτή.Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα την αποδοχή του παραπάνω όρου.
26) Δημοσίευση της περίληψης της δημοπρασίας θα γίνει στις εφημερίδες και η τοιχοκόλλησή της στα γραφεια της επιχείρησης και του κοινοτικού καταστήματος Συκιάς τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
27) Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα την αποδοχή των παραπάνω όρων της διακήρυξης.
28) Για ότι δεν αναφέρονται στη διακήρυξη αυτή, θα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.