Αντικατάσταση μέλους κι ανασυγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
13 Μαρτίου, 2018
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
24 Μαρτίου, 2018

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 04/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Στην Συκιά Χαλκιδικής σήμερα την 09/03/2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα
17:00 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην διεύθυνση Συκιά Χαλκιδικής,
Δ/Δ Τορώνης, Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδική, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ύστερα από την υπ΄ αριθ 31/05-03-2018 πρόσκληση του προέδρου του
Δ.Σ. όπως αυτά εκλέχθηκαν με την από 02-01-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για
να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως
ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2014 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σιθωνίας, εκλέχθηκαν με την
από 02-01-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και όπως
τροποποιήθηκε η σύνθεση με τις υπ αριθμόν 227/2017 και. 43/2018 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, που είναι οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκαλή Γιαννούλα, αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                1) Φάλκος Κωνσταντίνος
2) Νταμαρλής Θεόδωρος, μέλος του Δ.Σ.
3) Γιαρμής Δήμος, μέλος του Δ.Σ.
4) Χαλκιάς Νικόλαος, μέλος του Δ.Σ.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος του Δ.Σ.
6) Ζέππος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το μέλος του Δ.Σ. κ. Νταμαρλή Θεόδωρο. Στην συνεδρίαση
παρευρέθηκε κι ο κ .Δαγγίλας Ιωάννης που ορίσθηκε ως νέο μέλος από τον Δήμο Σιθωνίας.
Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό άρχισε η συζήτηση των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1: Αντικατάσταση μέλους κι ανασυγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα
Η αντιπρόεδρος της επιχείρησης κα.Γκαλή Γιαννούλα, εισηγούμενη το 1ο θέμα της
συνεδρίασης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 204/2014 απόφαση, ο Δήμος Σιθωνίας όρισε τους κάτωθι
ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωματικούς του, του νομικού προσώπου Τουριστικές
Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε:.

Φάλκο Κωνσταντίνο με αναπληρωματικό τον Αδαμίδη Αχιλλέα
Γκαλή Γιαννούλα με αναπληρωματικό το Παπαστεργίου Αχιλλέα
Νταμαρλή Θεόδωρο με αναπληρωματικό τον Λουκάκη Κωνσταντίνο
Γιαρμή Δήμο με αναπληρωματικό τον Σταματιάδη Αριστείδη
Χαλκιά Νικόλαο με αναπληρωματικό τον Τακάκη Νικόλαο
Ανδρεάδη Γεώργιο με αναπληρωματικό τον Χατζάρα Ιωάννη
Παραλίκα Οδυσσέα με αναπληρωματικό τον Ληστή Σωτήριο
Στη συνέχεια με την από 02-01-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων εκλέχθηκαν τα παραπάνω μέλη και με την υπ΄αριθμ. 1/2015 απόφαση Δ.Σ. της
επιχείρησης έγινε η συγκρότηση σε σώμα και η εκλογή προεδρείου. Κατόπιν με την υπ΄αριθμ.
227/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας εγκρίθηκε η 68/2017 απόφασή μας και ορίσθηκε
ως νέο μέλος στην θέση του παραιτηθέντος κου Παραλίκα Οδυσσέα, ο αρχηγός της ελλάσονος
μειοψηφίας κος Ζέππος Ιωάννης και στην συνέχεια η απόφαση επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ.
83/2017 απόφαση Δ.Σ. της επιχείρησης. Τέλος με την υπ΄αριθμ. 43/2018 απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου Σιθωνίας εγκρίθηκε η 6/2018 απόφασή μας και ορίσθηκε ως νέο μέλος στην θέση του
παραιτηθέντος Προέδρου κου Φάλκου Κωνσταντίνου ο κος Δαγγίλας Ιωάννης.
Κατόπιν των πιο πάνω αλλαγών σας καλώ να προβούμε στην αντικατάσταση του
παραιτηθέντος προέδρου, στην εκλογή του νέου προεδρείου και στην ανασυγκρότηση σε σώμα της
επιχείρησης

To Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιπροέδρου και έλαβε υπόψη
του:
Τα άρθρα 265-266 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
-Τα άρθρα 18-24 και ιδίως του άρθρου 22 του κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως
ισχύει.
-Την με αρ. 548/30-01-2009 σύμβαση μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Τορώνης σε
Ανώνυμη Εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 3463/2006,
με την οποία καταρτίσθηκε το καταστατικό της, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμό
Αρ. Φύλλου 1024 / 06-02-2009 Φ.Ε.Κ. Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε..
-Την υπ΄ αριθμό 204/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.
-Την από 02/01/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Συνεδρίαση 1η/2015).
-Την υπ΄αριθμ. 227/2017 και. 43/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα

Αποφασίζει Ομόφωνα :
Α. Τον ορισμό ως νέου μέλους του ΔΣ της επιχείρησης τον Δαγγίλα Ιωάννη του Αθανασίου,
Δικηγόρος, Δημοτικό Σύμβουλο που γεννήθηκε το έτος 1980 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη
Νικήτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμό ΑΚ 999540/ 11-03-2013 Δελτίου Ταυτότητας και με
Α.Φ.Μ. 069523728
Β. Την ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις
Τορώνης Δημοτική Α.Ε. και την εκλογή προεδρείου ως εξής:
1. Πρόεδρος: Γκαλή Γιαννούλα του Χρήστου και της Ειρήνης, Δημοτικός Σύμβουλος,
δημόσιος υπάλληλος που γεννήθηκε στον Πρόδρομο Αστακού Αιτωλ/νίας το έτος 1960 και
κατοικεί στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμό ΑΜ 883040 / 13-01-2015
Δελτίου Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 069523937.
2. Αντιπρόεδρος: Δαγγίλας Ιωάννης του Αθανασίου, Δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος
που γεννήθηκε το έτος 1980 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Νικήτη Χαλκιδικής, κάτοχος
του υπ΄ αριθμ. ΑΚ 999540/ 11-03-2013 Δελτίου Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 069523728
Τακτικά μέλη:
3. Νταμαρλής Θεόδωρος του Γεωργίου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το
έτος 1977 και κατοικεί στην Σάρτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμό Ξ.910250 / 25-04-
1996, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 106450824

4. Γιαρμής Δήμος του Στυλιανού και της Κυριακής, που γεννήθηκε στην Συκιά Χαλκιδικής, το
έτος 1961 και κατοικεί στην Συκιά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμό Κ.492843 / 14-04-
1983, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 061725633.
5. Ανδρεάδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Ανέτης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το
έτος 1977 και κατοικεί στην Σάρτη Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμό ΑΜ.423542 / 26-04-
2014, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου με Α.Φ.Μ. 101265906.
6. Χαλκιάς Νικόλαος του Στυλιανού και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στην Συκιά το έτος
1955 και κατοικεί στην Συκία Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμό Φ.342986/02-05-2001,
δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ. 045519500.
7. Ζέππος Ιωάννης του Μηνά και της Μάρθας, που γεννήθηκε στον Ν.Μαρμαρά Σιθωνίας
Χαλκιδικής το έτος 1955 και κατοικεί στo N.Μαρμαρά Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ΄ αριθμό
ΑΚ 998115/29-09-2012, δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγίου Νικολάου και με Α.Φ.Μ.
025521485.

Τα αναπληρωματικά μέλη παραμένουν τα ίδια χωρίς καμιά αλλαγή σύμφωνα με την υπ
αριθμόν 1/2015 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. Με την συγκρότηση του σώματος ο Πρόεδρος
κάλεσε τα μέλη να προσυπογράψουν την αποδοχή τους και εισηγήθηκε τα υπόλοιπα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Η παρούσα τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Η παραπάνω απόφαση υπογράφηκε και πήρε τον αύξοντα αριθμό 9/2018

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *