ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
29 Ιουλίου, 2022
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
1 Αυγούστου, 2022

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθ. 51/2022 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και χρονική περίοδο:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΚΙΑ    Υ.Ε ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ  2 μήνες  ΕΝΑ (1)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΚΙΑΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ2 μήνες  ΔΥΟ (2)  

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
    • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα           

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία του Ν.Π.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. από 1/8/22 έως 3/8/22 και ώρα 14:00 μ.μ. 

ο Πρόεδρος  της Τ.Ε.ΤΟ  Δ.ΑΕ

Φάλκος Αντώνιος

Comments are closed.