Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης υπηρεσίας

Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης προμήθειας
1 Απριλίου, 2021
Ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης εργασίας
1 Απριλίου, 2021

Αρθ.Πρωτ: 136/2021

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν 11/2021 Απόφαση Προέδρου του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. κου Μαλλίνη Ιωάννη, σας ανατέθηκε η εργασία για υπηρεσίες διενέργειας εξετάσεων, παρακολούθησης συστήματος HACCP και σύνταξη πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας στο δημοτικό σφαγείο.
Αφορά το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και έως την λήξη του οικονομικού έτους 2021, έναντι του ποσού των 2.232,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο στο γραφείο της επιχείρησης που εδρεύει στη Συκιά, για την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ

Μαλλίνης Ιωάννης

Comments are closed.